Adatvédelem

DAT Design And Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

 

Hatályos: 2018. 11. 05. napjától

 

1. Jelen nyilatkozat célja, törvényi háttere, hatálya

 

1.1 Jelen nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) célja

Jelen Nyilatkozat Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elvét tartalmazza, ennek megfelelően a jelen Nyilatkozat célja, hogy rögzítse a DAT Design And Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) által tulajdonolt és üzemeltetett Webhelyek (a továbbiakban: Webhelyek) biztosította szolgáltatások összességére vonatkozó adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el.

 

A Társaság adatai:

DAT Design And Trend Kft.

Székhely: 1221 Budapest, Kiránduló u. 51.

Adószám: 13189187-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-722874

 

A Társaság által kezelt és tulajdonolt hivatkozott Webhely címe: holnaputan.hu

 

1.4 Társaság adatvédelmi politikájának jogszabályi háttere a teljesség igénye nélkül

• Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) leírtak (link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU)

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”)

• A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló, 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezései

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),

• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”)

• 2000. évi C. törvény a számvitelről („Számv. tv.”)

• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”)

• 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól („Smtv.”)

 

1.5 Jelen Nyilatkozat hatálya

Jelen Nyilatkozat hatálya - ellenkező tájékoztatás hiányában - nem terjed ki azon szolgáltatásokra és az azokhoz kapcsolódó adatkezelésekre, melyek a jelen Nyilatkozatban hivatkozott egyes Webhelyeken harmadik személyek szolgáltatásaihoz és / vagy tartalmaikhoz kapcsolódnak, ideértve a hirdetéseket valamint a beágyazott vagy hivatkozás útján elérhető szolgáltatásokat is. Ezen adatkezelésekért a Társaság semmilyen felelősséget nem vállal.

 

2. Jelen Nyilatkozatban használt Fogalmak

Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az Adatkezelővel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi.

Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. Az Adatkezelő a Társaság.

Anonimizálás: Olyan technikai eljárás, amely biztosítja, hogy a Felhasználó és a személyes adat közötti kapcsolat többé nem állítható helyre.

Biometrikus adat: Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép adat.

Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Egészségügyi adat: Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Egyéb külső szolgáltatók: Olyan Külső szolgáltatók, amelyek - akár a Felhasználó közreműködése által, vagy akár anélkül - a Felhasználóról vagy az Érintett Webhelyen folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyeket esetenként önállóan vagy más, e külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolhatnak, így képesek lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ezen szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a saját adatvédelmi Nyilatkozatjukban foglaltak az irányadók.

Érintett Webhely: A Társaság azon Webhelye, amelyen Felhasználó a kapcsolódó általános vagy specifikus szolgáltatást vagy szolgáltatásokat igénybe veszi.

Felhasználó: A Társaság szolgáltatását ingyenesen igénybe vevő, illetve megtekintő természetes személy, aki bármely meghatározott, személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, vagy azonosított.

Felhasználó hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Genetikai adat: Egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.

Harmadik személy: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Különleges adat: Faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőző- désre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Külső szolgáltatók: Az Érintett Webhelyhez tartozó, az egyes kapcsolt szolgáltatások biztosításához - akár közvetlenül, akár közvetetten - igénybe vett Harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára Adatkezelő Szolgáltatásai illetve saját szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve amelyek az Adatkezelő részére továbbítanak vagy továbbíthatnak Személyes adatokat. Külső szolgáltatóknak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak az Adatkezelővel együttműködésben, azonban a Felhasználókról adatokat gyűjtenek vagy gyűjthetnek, és ezáltal akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva képesek lehetnek a Felhasználó azonosítására.

Nyilvánosságra hozatal: A személyes adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Személyes adat megjelölése: A személyes adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Tiltakozás: A Felhasználó írásban tett kifejezett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatai törlését kéri.

3. A kezelt Személyes adatok köre

3.1 A Társaság, egyúttal mint Adatkezelő - a Felhasználó hozzájárulása alapján regisztráció által - az Érintett Webhelyen keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: vezetéknév, utónév, becenév, nem, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím, belépés IP címe, belépés időpontja. A Társaság - az Érintett Webhelyen keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezeli azon Felhasználók személyes adatát, akik a Tartalomszolgáltatási keretrendszer használatával tartalom előállításában és kezelésében közreműködtek és közreműködnek közvetlen vagy közvetett módon. A Társaság által kezelt Személyes adatok a fentieket kiegészítendően ez esetben az alábbiak: Felhasználó által képviselt Márka, illetve a Márka meghatározott adatai, valamint minden egyéb olyan adat, amely a Felhasználó és a tartalom közötti kapcsolatot meghatározza és jellemzi, ezek a teljesség igénye nélkül az alábbiak: Márka típusa, Márka rövid neve, Márka teljes neve, Székhely címe, Alapítás dátuma, Webhely, Közösségi oldal, Márkánál betöltött szerep, Adószám, Bemutatkozás, Márka email cím

3.2 A Társaság Különleges adatot, Biometrikus adatot, illetve Egészségügyi adatot nem kezel.

3.3 Amikor a Felhasználó a Webhelyek felületét látogatja, a Társaság Webhelyei automatikusan rögzítik a Felhasználó IP címét, a látogatás időpontját, a látogatás dátumát, látogatott oldalak címét.

3.4 Abban az esetben, ha a Felhasználó e-mailt küld a Társaság számára, a Társaság a Felhasználó e-mail címét és nevét kezeli a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban.

3.5 Előfordulhat, hogy a Webhelyeken keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez technikalilag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül folytat adatkezelési tevékenységet. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőlük telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

4. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

4.1 A Webhelyek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek az adott Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket a Társaság Érintett Webhelye a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

4.2 A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el az Érintett Webhely látogatása során. A cookie célja az adott Webhely minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A Társaság cookie-kban Személyes adatokat nem tárol.

4.3 Az Európai Bizottság irányelvei alapján, a Társaság kizárólag olyan cookie-kat használ, melyek az Érintett Webhely adott szolgáltatásainak használatához elengedhetetlenül szükségesek, ilyen cookie-k esetén elegendő a felhasználó tájékoztatása. Az Adatvédelmi Munkacsoport a cookie hozzájárulás alóli mentességről szóló 2012/4. számú véleménye alapján, nem szükséges beszerezni a hozzájárulást az alábbi cookie típusok esetén, hanem ezek alkalmazásáról elegendő csak tájékoztatást nyújtani a felhasználók részére:

• A Felhasználó által rögzített adatokat tároló cookie („user-input cookies”),

• Hitelesítési munkamenet-cookie („authentication cookies”),

• Felhasználóközpontú biztonsági cookie („user centric security cookies”),

• Multimédia-lejátszó munkamenet-cookie („multimedia player session cookie”),

• Terheléskiegyenlítő munkamenet-cookie („load balancing session cookies”),

• A Felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-cookie („user interface customization cookies”).

 

4.4 A Társaság személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő adatokat kezeli: demográfiai adatok, valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

4.5 A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A sütik fogadásának letiltásáráról, a letiltás pontos menetéről az egyes böngészők esetén, az alábbi oldalakon tájékozódhat Felhasználó:

• Internet Explorer

• Microsoft Edge

• Google Chrome

• Mozilla Firefox

• Safari

• Opera

 

5. Az Adatkezelés célja, jogalapja

5.1 A Társaság által folytatott adatkezelések célja:

• Online tartalomszolgáltatás;

• Felhasználó által megvalósuló online tartalomszolgáltatás lehetővé tétele a Tartalom-szolgáltatási keretrendszer által beleértve a Felhasználó által generált közösségi tartalmak (pl. hozzászólások) közzétételét is.

• Felhasználó azonosítása;

• Felhasználói jogosultságok azonosítása;

• Felhasználóval való kapcsolattartás;

• Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások és funkciók testreszabása

• Hirdetések igénybevétele;

• Egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;

• Statisztikák, elemzések készítése;

• Közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)

• Az Érintett Webhely technikai fejlesztése;

• Felhasználók jogainak védelme;

• Társaság jogos érdekeinek érvényesítése

A Társaság a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

 

5.2 Az Adatkezelésre a Felhasználó önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általa közölt Személyes adatai, illetve a róla generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Társaság a Felhasználó által az Érintett Webhelyekre történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

A tartalomszolgáltatás illetve a Tartalomszolgáltatási keretrendszer keretében ill. ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.

Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja a Társaság lényeges jogos érdeke, a Társaság a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. A Társaság erre irányuló kérés esetén a jelen Nyilatkozatban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett Felhasználó részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

5.3 Jelen Nyilatkozatban meghatározott Adatfeldolgozó részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.4 A Felhasználó szavatol azért, hogy az Érintett Webhely szolgáltatásainak igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során a Tartalomszolgáltatási keretrendszer használatával, stb.) az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által az Érintett Webhely adott szolgáltatásaiba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

5.5 Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

 

6. Az Adatkezelés elvei, módja

6.1 A Társaság a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően kezelik.

6.2 Az Érintett Webhely adott szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat a Társaság az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használják fel.

6.3 A Társaság a Személyes adatokat csak a jelen Nyilatkozatban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.4 A Társaság a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

6.5 A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Társaságnak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a Társaság a 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

6.6 A Társaság az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Nyilatkozatban meghatározott Adatfeldolgozókon - mint Külső szolgáltatókon - kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített (aggregált) formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

A Társaság bizonyos esetekben - hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, az Érintett Webhelyek adott szolgáltatásai biztosításának veszélyeztetése stb. - harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

6.7 Az Érintett Webhely a Felhasználói aktivitásról adatokat gyűjthet, ezek azonban nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.8 A Társaság az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.9 A Társaság gondoskodik tőle telhető módon a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítja, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére a Társaság minden olyan harmadik fél figyelmét felhívja, amelyek részére Személyes adatokat továbbít.

6.10 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire a Társaság nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

7. Az Adatkezelések időtartama

7.1. Az automatikusan rögzített IP címeket a Társaság a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja.

7.2 A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, a Társaság a nevet és az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 365. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben a Társaság jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, a Társaság e jogos érdekének fennállásáig.

7.3 A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó az adott szolgáltatásról ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését írásos módon. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlésre kerül.

7.4 Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Társaság jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

7.5 Az Érintett Webhely működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatóak. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

7.6 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést a Társaság végrehajtja. Törlés helyett a Társaság – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot a Társaság mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

8. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

8.1 A Felhasználó kérheti, hogy a Társaság tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

A Felhasználó által az Érintett Webhely adott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a belépést követően megtekinthetők.

A Felhasználó Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, a Társaság címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az admin@holnaputan.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést a Társaság csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy a Társaság a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak a Társaság által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

8.2 A Felhasználó kérheti a Társaság által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését, amennyiben erre az Érintett Webhelyen belépés útján nincs lehetősége.

A Felhasználó által az Érintett Webhely adott szolgáltatásához kapcsolódóan megadott Személyes adatok a belépést követően a beállítások alatt módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8.3 A Felhasználó kérheti a Társaság által kezelt Személyes adatainak törlését.

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról a Társaság minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. A Társaság által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén a Társaság a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a Társaság székhely címére történő megküldésével az érintett bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, személyazonosságának valamint az érintettel fennálló kapcsolatának igazolása mellett kérheti az érintettre vonatkozó adatok törlését.

8.4 A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. A Társaság megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Társaság általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

8.5 A Felhasználó kérheti, hogy a Társaság a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

8.6 A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. A Társaság a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

9. Adatfeldolgozás

9.1 A Társaság tevékenységei ellátásához a 10. pontban részletezett Külső Szolgáltatókat veszi igénybe.

9.2 Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a Társasággal kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre azTársaság által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek a Társaság részére.

9.3 A Társaság ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját a 9.2 pontban leírtak szerint.

9.4 Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak a Társaság hozzájárulásával jogosultak.

10. Külső szolgáltatók

10.1 A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatóiban foglaltak az irányadók. A Társaság minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezeljék, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Nyilatkozatban alább rögzített célra használják fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre a Társaság által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek mind a Társaság, mind a Felhasználó részére. A Társaság a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatják a Felhasználókat.

10.2 Tárhelyszolgáltatás

Az adatbázisokon belül a Személyes adatok meghatározott ismérvek alapján hozzáférhetőek. A Társasággal együttműködő Tárhely-kiszolgáló: 

• Google LLC.
• Amazon S3

10.3 Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók

Ezen Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként emailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják az elemzések, statisztikák készítését.

A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. A Társasággal együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók: 

• Google LLC.;

• Facebook Inc.

 

10.4 Tartalomszolgáltatási keretrendszer biztosítása: Az adott Szolgáltatások biztosítása szempontjából a Társaság Külső szolgáltatónak tekinti azon Felhasználókat, akik a Holnapután Webhelyet tartalomszolgáltatási célból veszik igénybe. A Felhasználó az általa használt felületre saját döntése alapján feltölthet Személyes adatokat, vagy használhat olyan szolgáltatásokat, amelyek segítségével Személyes adatokat gyűjthet, rögzíthet, kezelhet. Ezekben az esetekben a Társaság Személyes adatokkal kapcsolatosan adatkezelési tevékenységet nem végez, az adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért a Tartalomszolgáltatási keretrendszert igénybe vevőit terheli minden felelősség.

11. Külső Szolgáltatók és Cookie Nyilatkozataik

A Társaság Érintett Webhelyei használhatnak olyan közösségi, teljesítmény optimalizálási, terheléskiegyenlítő plug-in modulokat is, melyek a szolgáltatás használatához szükségesek és az oldal működését teszik könnyebbé. Ezen modulok sem használhatják a Felhasználók Személyes adatait. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Pinterest Europe Ltd., Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC., YouTube LLC. Ezen modulokkal kapcsolatban, amennyiben bővebb tájékoztatást szeretne, látogasson el az adott szolgáltató oldalára.

12. Adattovábbítás lehetősége

12.1 A Társaság jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Társaság nem tehető felelőssé.

12.2 Amennyiben a Társaság az Érintett Webhely üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe.

12.3 A Társaság az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

13. Az Adatkezelési Nyilatkozat módosítása

13.1 A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Nyilatkozatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

13.2 A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Nyilatkozat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

14. Jogorvoslat

14.1 Bármilyen, Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető a Társaság az admin@holnaputan.hu email címen.

14.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; 

Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; Web: http://naih.hu

 

14.3 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül az Adatvédelmi Biztos irodájához is fordulhat: Adatvédelmi Biztos Hivatala: Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.; Telefon: 06-1-475-7186, 06-1-475-7100; Telefax: 06-1-269-3541; Web: http://obh.hu

 

Budapest, 2018. 11. 05.

 

DAT Design and Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1221 Budapest, Kiránduló utca 51.

adószám: 13189187-2-43

cégjegyzékszám: 01-09-722874

honlap: holnaputan.hu

e-mail cím: partner KUKAC holnaputan.hu

 

A melléklet verziótörténete:
1. módosítás: 2019. 05. 08.
2. módosítás: 2019. 06. 11.